BISA KDEI – Apae lyrics

VERSE 1
 Me p3 kakra hy3 me ho a na )d)y3wu ma me presure
 3nn3 wanfa sika amba fie a abrante3 wob3da kwa
 Obaa yi se me dada no oo
 M’atwa no promise from 1993, 3
 From azaa to wagadri, dri
 Firi s3 kakyire anya ne free, free
 As3m a obaa no ka kyer33 me nono
 Nti me si krom nk) p3 adwuma
 S3 me nya by-day bi a
 Mede b3sei med) ***
 Na me duru fie anadwo na s3 w’amuna n’anim a
 M’ahw3 ne diin
 M’atea mu s3

CHORUS
 Adwuma na pae oo
 Apae live
 Apae apae a
 Adwuma bi apae oo
 Apae live
 Ee, 3da mu ee
 )d) bi b3s) ama nakye
 Apae live
 Opuro me p3 ab3 a
 Wose me k) we mako
 Apae live
 Ee, 3da mu ee
 Ak)n) b3kum mmarima
 Apae live
 Mese apae apae a adwuma bi apae oo
 Apae live
 Ee, 3da mu ee
 )d) bi b3s) ama nakye
 Apae live
 Opuro me p3 ab3 oo
 Wose me k) we mako
 Apae live
 Ee, 3da mu ee
 Ak)n) b3kum mmarima
 Apae live

Read : SIMI – Smile For Me lyrics

Read : AKWABOAH & ADINA – Yati Atra lyrics

VERSE 2
 3y3 a motua
 Mmarma no 3y3 motua
 Y3p3s3 mmaa no d) y3n a
 Y3n tu y3n boto mu, 3y3 a y3n tua
 Maa kuo no nka nea mo p3
 Na y3n y3 ma mo3 [3y3 mo tua]
 Me ma no kakra )se
 Krakye w’afiri ade3 aky3, mede ate ka no
 Ateka ateka, ateka oo
 Wode ka a tua, ahye wo oo
 Ma w’ani bere p3 sika
 Ahye wo oo [ashiwo ee]
 Obaa yi de aw) m’ani
 Na me kaa s3

CHORUS
 Adwuma na pae oo
 Apae live
 Apae apae a
 Adwuma bi apae oo
 Apae live
 Ee, 3da mu ee
 )d) bi b3s) ama nakye
 Apae live
 Opuro me p3 ab3 a
 Wose me k) we mako
 Ee, 3da mu ee
 Ak)n) b3kum mmarima

VERSE 3
 Na girl bi te h) a
 Konkonsa nkoa na )di
 )de ay3 aduane na odie
 Onie oo onie
 Agye s3 as3m bi ensi na kyekyere no kufuu
 Na )spread spread
 S3 me de3 na aba nn3 a
 Obi de3 nam kwanso reba
 Mea so mese me mp3 me ho as3m a
 Ma p3 as3m ama as3m anya mea
 Obi ne brodo ny3 wo brodo ooo oo
 Tie eno nso m’anya as3m a 3fa woho b3n?
 Konkonsa na wo b3di ada

CHORUS
 Apae apae
 Apae apae a
 Adwuma bi apae oo
 Apae live
 Ee, 3da mu oo
 )d) bi b3s) ama nakye
 Apae live
 Opuro me p3 ab3 a
 Wose me k) we mako
 Apae live
 Ee, 3da mu ee
 Ak)n) b3kum mmarima
 Apae live
 Mese apae apae a adwuma bi apae oo
 Apae live
 Ee, 3da mu ee
 )d) bi b3s) ama nakye
 Apae live
 Opuro me p3 ab3 a
 Wose me k) we mako
 Apae live
 Ee, 3da mu ee
 Ak)n) b3kum mmarima
 Apae live
                     Suggest Corrections